Creative Manager – balík programov pre firmy nového veku

By | 24. mája 2015

crative_manager_logo

Kreatívny manažér” – relaxácia, vizualizácia, kontrola mysle a manažérske zručnosti – balík programov pre firmy nového veku.

Program Kreatívny manažér vás naučí nielen manažérske zručnosti, ale aj uvoľniť, koncentrovať, vizualizovať a zamerať energiu mysle na dosiahnutie želaných cieľov.

Kreatívny manažér s vysokou odolnosťou voči stresu a kreatívnymi zručnosťami je prínosom pre každú firmu.

Program “Creative manager” je jedinečný svojho druhu pre obsah relaxačných a meditačných techník a techník rozvoja tvorivosti spolu s klasickým manažmentom.

Pro business meditácie sú jedinečné v oblasti školení manažérov a umožňujú naučiť sa ovládať myseľ a emócie, koncentrovať ich na dosiahnutie cieľa a získať tak potrebné zručnosti pre biznis, obchod aj osobnostný rozvoj. Kurzy vedú profesionálni lektori s dlhoročnou praxou práce s verejnosťou, vedením seminárov, workshopov a prednášateľskou praxou.

Celý program obsahuje 10 programov v trvaní 31 hodín a vyučuje sa päť dní. Pri individuálnom výbere je potrebné objednať si minimálne jednodňové školenie (2x3h). Pri objednaní väčšieho množstva kurzov sa ceny programov stanovujú dohodou.

Ponuka programov:

Program Relaxačné techniky

Účastníci kurzu sa teoreticky aj prakticky naučia zvládnuť stres, uvolniť telo aj myseľ, zbaviť sa napätia pod vedením skúsenej lektorky. Kurz je zážitkový, zameraný na zvládnutie rozličných techník relaxácie, každý účastník má možnosť vyskúšať všetky a zvoliť si tu správnu pre seba.

 • Stres, ako vzniká a ako pôsobí
 • Päť druhov strachu
 • Človek a jeho biopole, rytmus života, ako rozvíjať kreativitu, talenty a sebaúctu
 • Prostredie a prevencia stresu (stres uvoľňujúce potraviny, cvičenie, vodoliečba, vône, masáže, sebadôvera a psychická odolnosť).

Praktická časť: relaxácia, mentálne techniky a výtvarné cvičenia na uvoľnenie a preladenie mysle a emócií. Nácvik dýchania, technika vyprázdnenia mysle, palming, nácvik vizualizácie a koncentrácie, výtvarné cvičenie na koordináciu hemisfér, trojrozmerné obrázky a iné.

Program Kreatívne zručnosti

Naša myseľ, ak ju vieme správne ovládať, je zdrojom nekonečnej kreatívnej sily. Účastníci kurzu sa počas školenia naučia využívať potenciál svojej mysle na tvorivú činnosť, vyskúšajú si rôzne mentálne techniky pre rozvoj vizualizácie a kreativity. Tento typ kurzu odporúčame absolvovať spolu s kurzom Relaxačné techniky pre zvýšenie účinnosti kurzu, pretože schopnosť uvoľniť sa spúšťa tvorivé sily mysle a je potrebná pre úspešnú vizualizáciu a koncentrovanie energie mysle.

 • Kreatívna sila mysle, všetko o mysli, ako pracuje, ako ju môžeme ovládnuť a používať kreatívne pre zlepšenie kvality života.
 • Techniky pre rozvoj predstavivosti, spôsoby rozvoja tvorivosti, inšpirácia a kde ju hľadať, banka nápadov.
 • Faktor vôle a viery pri realizácii nápadov a dosahovaní cieľov.

Praktická časť: relaxácia, mentálne techniky, nácvik koncentrácie a vizualizácie.

Program Pro-business meditácie

Účastníci kurzu sa naučia zvládnuť jednotlivé typy mentálnych techník zameraných na úspešné dosahovanie cielov, vizualizáciu, koncentráciu, smerovanie mentálnej energie. Kurz je zážitkový a ponúka možnost vyskúšať si rôzne techniky mentalizmu.

 • Techniky uvoľnenia tela a mysle
 • Emocionálna inteligencia
 • Význam vizualizácie a koncentrácia na dosiahnutie cieľov
 • Relaxačná meditácia, tvorivá predstavivosť, meditačné techniky

Praktická časť: mentálne cvičenia a meditácie.

Program Energie vzťahov

Účastníci kurzu získajú schopnosť vnímať vzťahy z energetického hľadiska, naučia sa ako riešiť konflikty bez straty energie, budovať dobré a konštruktívne vzťahy a dozvedia sa veľa aj o sebe samých. Naučia sa pracovať so svojou emocionálnou energiou a uzdraviť seba samého z emocionálneho hľadiska, čo prináša so sebou aj hlbšie pochopenie pohnútok konania iných.

 • Vzťah k sebe k samému, uzdravenie vnútorného dieťaťa
 • Energetické rodinné vzorce, vnútorná sila a zodpovednosť za svoj život, energetické vzorce používané vo vzťahoch
 • Vzťah medzi psychikou, emóciami a fyzickým telom
 • Životná energia a rytmus života
 • Ako prebudiť vôľu a rozvíjať svoje schopnosti a talenty
 • Sebaúcta a sebadôvera, dôvera a zodpovednosť, individualita a spoločenstvo
 • Čo môžeme čítať z tváre
 • Ochrana energie vo vzťahoch a riešenie problémov, pracovné, sociálne, priateľské vzťahy
 • Biorytmus vzťahov, úskalia, možné krízy a ako ich prekonať
 • Tvorivosť a úspech, verbálna aj neverbálna komunikácia vo vzťahoch (s klientmi, priateľmi v osobných a sociálnych vzťahoch)
 • Konštruktívne riešenie a predchádzanie konfliktov
 • Ochrana, doplnenie a výmena energie vo vzťahoch, neverbálna komunikácia

Praktická časť: mentálne cvičenia a meditácia, technika uzdravenia vnútorného dieťaťa.

Program Tvorivé maľovanie – výtvarné techniky

Tvorivé maľovanie rozvíja spontánnu tvorivosť a invenciu. Prináša pocit pohody a vnútornej spokojnosti z tvorivej činnosti spojenej s hlbokou relaxáciou. Znalosť základných výtvarných techník rozširuje možnosti pre kreatívnu prácu a generovanie netradičných nápadov.

 • Farebná hra s pocitmi, tvarmi, farbami zameraná na rozvoj spontánnej tvorivosti
 • Kombinované techniky a tvorba štruktúr
 • Koláže
 • Dripping
 • Premaľby
 • Striekanie
 • Maľba do fotografie
 • Komponovanie výtvarných náhod

Program Skupinová arteterapia

Skupinová arteterapia umožňuje pracovať s dynamikou skupiny a kolektívu a pochopiť ako skupina pracuje a ako je zladená, úlohu a miesto jednotlivých členov a ako sami seba jej účastníci vo vzájomnom vzťahu vidia, akým prínosom je pre nich a ako dynamický je kolektív ktorého sú členmi. Umožňuje vidieť seba samého vo vzťahu k iným a zároveň pochopiť svoju individualitu.

Príjemnou a uvoľňujúcou formou sa naučia účastníci vnímať svoje emócie a temperament a zároveň aj dynamiku skupiny, výsledkom je lepšia komunikácia, spolupráca a zároveň sebapoznávanie vlastnej individuality a zvýšenie sebaúcty.

Sebapoznávanie výtvarnou hrou, hra s emóciami, tvarmi, farbami a vnútornými obrazmi, skupinové zostavy.

Témy:

 • Ja a čas
 • Ja a svet
 • Symbol môjho ja
 • Dynamika skupiny
 • Profesijný rast
 • Role a funkcie
 • Zmeny
 • Zamestnanci a klienti
 • Maľovanie hudby
 • Živé sny a mnoho iných

Program Prezentačné zručnosti

V priebehu školenia sa jeho účastníci zoznámia s princípmi a stratégiami efektívnej prezentácie, s mnohými myšlienkami, nápadmi a návodmi na prípravu a realizáciu účinnej prezentácie. Zameranie a forma prezentácií bude zodpovedať potrebám účastníkov (vystúpenie pred veľkou skupinou, prezentácia pred kolegami, míting, obchodná prezentácia, školenie, prednáška…).

Školenie bude mať predovšetkým podobu tréningu: prostredníctvom mnohých komunikačných aktivít a nácviku prezentácií a teda najmä cez vlastnú skúsenosť si účastníci budú osvojovať a rozvíjať prezentačné zručnosti.

Aby si ľudia pripravili a realizovali skutočne kvalitnú prezentáciu, musia zvládnuť veľa krokov a navrhnuté školenie je príležitosťou na to, aby si ich uvedomili a predovšetkým ich v bezpečnom a motivačnom prostredí metodický trénovali a rozvíjali.

Program Komunikačné zručnosti

Účastníci školenia si osvoja rozhodujúce podmienky a princípy efektívnej komunikácie a súčasne si v mnohých interaktívnych moduloch cielenými tréningami budú svoje komunikačné zručnosti rozvíjať. Prostredníctvom výkladov, diskusií a tréningových aktivít sa budú účastníci zdokonaľovať v komunikácii a podľa konkrétnej špecifikácie školenia budú schopní:

 • vypovedať o sebe a o projektoch ostatným jasnejšie a zrozumiteľnejšie,
 • zlepšiť verbálnu pohotovosť,
 • vedome a efektívne druhých ľudí počúvať,
 • vytvárať väzbu umožňujúcu porozumenie,
 • asertívne sa vyjadrovať,
 • efektívne argumentovať,
 • presvedčovať,
 • komunikovať v tíme a viesť skupinové diskusie, facilitovať,
 • pýtať sa a dávať spätnú väzbu,
 • byť všímaví voči neverbálnym signálom a dobre komunikovať telom,
 • rozlišovať v komunikácii podstatné od nepodstatného a pod.

Školenie pripraví účastníkov smerom k dlhodobému rozvoju komunikačných zručností v praxi aj po jeho skončení.

Program Teambulding

Team-buildingový outdoor alebo indoor program pripravený vždy špecificky podľa potrieb klienta poskytuje jeho účastníkom podnetné príležitosti pre:

 • lepšie vzájomné spoznanie sa,
 • zažitie dynamiky v skupine – spolupráca, súťaživosť, zodpovednosť, tímové role,
 • posilnenie tímového ducha,
 • vedomú reflexiu každého jednotlivca v tíme i reflexiu tímu ako celku,
 • sebapoznanie a poznanie druhých,
 • nastavenie „zrkadla“ pre zabehané spôsoby myslenia a konania,
 • objavenie nových možností pre efektívnu spoluprácu,
 • premýšľanie a zdieľanie poznatkov, skúseností a postojov jednotlivcov vo vzťahu k ďalšiemu rozvoju tímu,
 • spoločnú zábavu.

Podľa potrieb klienta je možné vykonať aj hodnotenie jednotlivých účastníkov vo vzťahu k efektívnej práci v tíme.

Program Kreatívny manažment

Účastníci sa oboznámia so zmenami súčasnej spoločnosti, rozvoji ľudského vedomia a možnosti rozvoja mentálnych schopností, strategickom plánovaní, spolupráci a vnútro firemných vzťahoch, vplyve jednotlivca na celkový vývoj, s víziou ideálnej firmy, precvičia si mentálne a meditačné techniky. Tento program tvorí záverečnú časť programu osobnostného rozvoj a manažérskych zručností.

 • Strategické plánovanie a kreatívny proces, kreatívne plánovanie a rozhodovací proces
 • Znalosti a kreativita, spolupráca kreatívnych ľudí s ľuďmi so znalosťou prostredia, individuálne schopnosti, zručnosti a motivácia
 • Spolupráca a vnútro firemné vzťahy
 • Stratégia firmy novej doby, vízie a skutočnosť, dynamika prostredia a zmien v spoločnosti tejto doby a jej vplyv na vývoj nových štruktúr firiem.
 • Vízia a skutočnosť
 • Realita a možná budúcnosť
 • Vlastnosti a zručnosti manažéra novej doby
 • Vplyv jednotlivca na vývoj celku
 • Svet budúcnosti
 • Ideálna firma nového veku – vízia

VIAC INFO ziv@ziv.sk, 0905255585

Iveta Slobodníková
Najnovšie články od Iveta Slobodníková (zobraziť všetky)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *