Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov

Prostredníctvom tohto dokumentu plní prevádzkovateľ:

Združenie pre integrálne vzdelávanie

Trenčianska 53

821 09, Bratislava – Ružinov

IČO: 318 024 60

(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „ZIV“)

svoje  informačné  povinnosti  podľa  čl.  13  nariadenia  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ)

2016/679  o  ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvaní  osobných  údajov  a  o  voľnom  pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej aj „ZOOU“). Tieto Informácie o spracúvaní osobných  údajov  zodpovedajú  právnemu  stavu  v  Slovenskej  republike  ku  dňu  začiatku uplatňovania Nariadenia, resp. nadobudnutia účinnosti ZOOU, t. j. k   25.5.2018 a sú v nich uvedené aj nové práva dotknutých osôb v zmysle novej legislatívy.

Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje ZIV spracúva na nižšie uvedené účely sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na e-mail: ziv@ziv.sk

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

  1. a) spracúvanie osobných údajov s cieľom organizácie a uskutočňovania kurzov ZIV a plnenia zákonných  povinností  ZIV  v oblasti  účtovníctva  –  právnym  základom tohto spracúvania je plnenie zmluvy resp. objednávky a zákon o účtovníctve – doba spracúvania je 10 rokov od získania údajov
  2. b) marketingové zasielanie    newsletterov    na    základe    oprávneného    záujmu prevádzkovateľa    (priamy    marketing)    pri    existujúcich    klientoch,    ktorým prevádzkovateľ poskytol svoje služby – právnym základom je oprávnený záujem ZIV  a doba spracúvania je 5 rokov od poslednej účasti na akciách ZIV; klient má právo  prostredníctvom  e-mailu  namietať  proti  spracúvaniu  osobných  údajov  na základe oprávneného záujmu a požiadať o ich výmaz
  3. c) marketingové zasielanie newsletterov na základe súhlasu osôb, ktoré sa prihlásili na odber newslettera  na  webovej  stránke  ZIV  a nie  sú  klientmi  ZIV  –  právnym základom je súhlas dotknutej osoby poskytnutý na dobu 5 rokov od jeho udelenia, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

Kategórie  príjemcov  –  získané  osobné  údaje  uvedené  v písm.  a)  vyššie  môže  ZIV

poskytnúť osobe zabezpečujúcej účtovníctvo ZIV.

Kategórie spracúvaných osobných údajov – rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov klientov, je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej vyplýva z prihlasovacích formulárov ZIV alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje ZIV spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu  ich  spracúvania.  Ide  najmä  o nasledovné  údaje:  meno,  priezvisko,  adresa, telefónny kontakt a e-mailová adresa dotknutej osoby.

 

Práva dotknutej osoby – dotknutá osoba má právo požadovať od ZIV potvrdenie, či ZIV spracováva jej osobné údaje a zoznam týchto údajov, prístup k osobným údajom dotknutej osoby a všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a informácie o zdroji osobných údajov, právo na opravu nesprávnych osobných údajov, na vymazanie osobných  údajov,  okrem  osobných  údajov,  na  ktoré  sa  toto  právo  podľa  právnych predpisov nevzťahuje, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom  a  žiadať  ich  likvidáciu,  právo  odvolať  súhlas,  ak  sú  osobné  údaje spracúvané  na  základe  súhlasu,  právo  na  obmedzenie  spracúvania  osobných  údajov, právo na prenosnosť osobných údajov (t.j. právo získať osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné), právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOU na Úrad na ochranu osobných údajov pre porušenie práv pri spracúvaní osobných údajov alebo pre porušenie právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.